چگونه ایده خود را به ثروت تبدیل کنیم ؟

تجاری سازی شامل مراحل آگاهی و شناخت از فناوری، متقاعد کردن مشتری، تصمیم گیری، به کارگیری فناوری، تصدیق و تأیید

Read more

روش های آماری در مهندسی آب

روشهای آمار توصیفی هنگامی که توده‌ای از اطلاعات کمی ‌برای تحقیق گرد آوری می‌شود، ابتدا سازمان بندی و خلاصه کردن

Read more

چگونه کد آزمون همگنی با دوره بازگشت مشخص بنویسم ؟

برنامه  بنویسید که در آن محدوده آزمون همگنی ایستگاه ها را در سطح اطمینان 95% به ازای تعداد نمونه­ های

Read more

ضوابط بکارگیری استاندارد كيفيت آب

ماده 1-  حدود تعیین شده در این استاندارد برای آب‌هایی است که در بستر یا جایگاه طبیعی خود قرار دارند.

Read more